Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5619) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018  ΚΥΑ που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016.

Υπενθυμίζουμε ότι  σύμφωνα με την ΥΑ 45231/20-04-2017, οι επιχειρηματίες οι οποίοι  υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, οφείλουν  να δηλώνουν ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς, στον/ους οποίο/ους  αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Με την νέα Απόφαση δίνεται παράταση για την εν λόγω υποχρέωση έως την 15η Ιανουαρίου 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του ως άνω  πλαισίου από τους επιχειρηματίες διότι  οι κυρώσεις είναι σημαντικές.  Συγκεκριμένα, για τον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, προβλέπεται  για την μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.,  διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ και για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Τα εν λόγω  πρόστιμα  επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας και στην διάθεση των μελών σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.