Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(όπως τροποποιημένο ισχύει)

Κεφάλαιο Α

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1
Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ » και έδρα την πόλη των Χανίων , που ιδρύθηκε το 1908 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ’ αριθμ.387)1914 απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων την 26.3.50, και ακολούθως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.484)1972 και καταχωρήθηκε την 22.5.74.Θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό το Νόμο 1712)87 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1746)88 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2
Σκοποί του Συλλόγου αυτού είναι η διαφύλαξη , η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών των μελών της στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα ο Σύλλογος σκοπούς έχει:
1. Την καλλιέργεια , υποβοήθηση , ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Εμπόρων Επιχειρηματιών με την γενίκευση της συμμετοχής όλων , στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις , και μέσω αυτών , στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων , για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς , κάθε οικονομικής μορφής , για την αποτελεσματικότερη , προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών , επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
5. Την καλλιέργεια εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας , της δημοκρατίας , της Εθνικής ανεξαρτησίας , της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

ΜΕΣΑ

Άρθρο 3
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:

1.Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές , την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων , για κάθε ζήτημα που αφορά επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μέρους, για τη διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2.Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες , για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών , οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
3.Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο , για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης , πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4.Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Συλλόγου σε Συμβούλια κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6.Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7.Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις , με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
8.Συγκροτει τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Συλλόγου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
9.Ο Σύλλογος μετέχει οργανικά στις υπερκείμενες οργανώσεις μιας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μιας κλαδικού.

ΕΔΡΑ

Άρθρο 4

Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη των Χανίων .

Κεφάλαιο Β

ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

1.α)Μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα ενασχόλησης με την μεταποίηση –διακίνηση και εμπορία αγαθών καθώς και παροχής υπηρεσιών που έχουν άμεση σχέση με το εμπόριο π.χ (παραγγελιοδόχοι αντιπρόσωποι κ.λ.π) και που έχει την έδρα του μέσα στα όρια της Επαρχίας Κυδωνίας Χανίων.
β)Μέλη επίσης του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν ο Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου και ο Διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος Ανωνύμου Εταιρείας που με την υπογραφή του δεσμεύει αυτήν , ο Πρόεδρος και ο Γεν.Γραμματέας των συνεταιρισμών και , επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μέχρι δυο διαχειριστές αυτής εφόσον όλοι αυτοί δεν ασχολούνται με άλλο άσχετο με το εμπόριο επάγγελμα.
2.Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δυο το πολύ Πρωτοβάθμιους Συλλόγους.

Α. Εγγραφή μελών

1.Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση , και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται στοιχεία της ταυτότητας του , το ασκούμενο επάγγελμα, το στοιχείο του φορολογικού του μητρώου, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησης του, και ο αριθμός του ασφαλιστικού του βιβλιαρίου, καθώς και τα στοιχεία των εις την παρ.1 εδαφ.Β αρθρ.5 εγγραφόμενων μελών.
2. Μαζί με την αίτηση του, ο αιτών υποβάλλει στο Σύλλογο υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματος του, εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
3.Το μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης , με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωση του προς τις διοικήσεις και των δυο οργανώσεων και εφόσον έχει περάσει τριετία από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω προσόντα , υποχρεούται να εγγράψει αυτό το μέλος μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφτεί , ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο , σύμφωνα με την διάταξη του αρθρ.4 παρ.1 του Νόμου 1712)1987.
5.Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ή από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
6. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση , κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Β.Δικαιώματα μελών

Άρθρο 7

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
1.Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.
2.Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ένωσης και Επιτροπές και αντιπρόσωπος στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος.
3.Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γεν.Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνονται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου.

Γ.Υποχρεώσεις μελών

Άρθρο 8

Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1.Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συλλόγου και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.
2.Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γεν.Συνέλευσης, του Διοικ.Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ένωσης του Συλλόγου για να ενημερώνει άμεσα τη διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.
3.Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Συλλόγου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου και τη διοίκηση αυτής και
4.Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο .Προκειμένου για την εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πρέπει να υπάρχει οικονομική τακτοποίηση των μελών 30 μέρες πριν την σύγκλιση της.

Δ.Αποβολή – Αποχώρηση μέλους

Άρθρο 9

1.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της , αποβάλλεται κάθε μέλος που:
α)Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής , που προβλέπει το άρθρο 5 παρ .1 του καταστατικού αυτού.
β)Συμπεριφορά αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γεν.Συνέλευσης και του Διοικ.Συμβουλίου.
γ)Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δυο συνεχή έτη , την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σύλλογο.
δ)Απέχει αδικαιολόγητα από δυο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και
ε)Αν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Νόμο 1712)1987 και
στ)Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2.Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο τουλάχιστον των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο , όπως και η Γενική Συνέλευση , καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες , κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού παραβάσεις.
4.Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει , μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ ΄αυτό της περί αποβολής του αποφάσεως , στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του Συλλόγου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 4 του Νόμου 1712)1987. Μέχρι τελεσιδικίας της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
5.Καθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύλλογο αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς τον Σύλλογο , μέχρι τέλους του έτους της αποχώρησης του.

Κεφάλαιο Γ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 10

Όργανα του Συλλόγου είναι :
Α.Η Γενική Συνέλευση
Β. Το Διοικητ.Συμβούλιο και Γ.Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 11

1.Τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποτελούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του.
2.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται , σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού , την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που ανήκει ο Σύλλογος και ελέγχει την δράση αυτών .
β. Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται μέλος ο Σύλλογος ή την διαγραφή από αυτές και ορίζει την κύρια Οργάνωση , δια μέσου της οποίας θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία , νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της , που ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση της κύριας δευτεροβάθμιας Οργάνωσης , για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.
γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικ.Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.
δ.Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς , εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος , και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.4 του καταστατικού αυτού , τα ποσά εξόδων κινήσεως , παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης.
ε.Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών ορίζεται ίση με ένα και μισό (1 και 1) 2) ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως κάθε χρόνο, καθορίζεται από την Γενική Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική απόφαση, κατανέμεται δε στην Ένωση και τις υπερκείμενες Οργανώσεις όπως το άρθρο 3 παρ.7 του Νόμου 1712) 1987 ορίζει.
στ.Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης του ποσοστού των εισφορών για τις υπερκείμενες οργανώσεις , των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών.
ζ.Αποφασίζει περί αποδοχής , δωρεών , κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Συλλόγου.
η.Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Συλλόγου , προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής , και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων του Συλλόγου. Για την λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστον των παρόντων στη Γεν.Συνέλευση.
θ.Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.
ι.Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
κ.Αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου, τηρώντας την οριζόμενη από το Νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 12

1.Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο , στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου του Συλλόγου , το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν ύστερα από πρόσκληση που υπογραφούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας , ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους , και η οποία στέλνεται στα μέλη (8) τουλάχιστον μέρες , πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
Για την εκλογική Γ.Σ ο καθορισμός ημερομηνίας θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη πριν την έκπνευση του χρόνου οικονομικής τακτοποίησης δηλαδή τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τον μήνα της οικονομικής τακτοποίησης
2.Εκτακτα η Γενική Συνέλευση , συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν , με γραπτή αίτηση τους, μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1)5) των ταμειακών εντάξει μελών , στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.
3.Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα :α.Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γεν.Συνέλευσης.β.Τα θέματα που θα συζητηθούν .
4. Για να ληφθεί απόφαση στην Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση , επαναληπτική Γενική Συνέλευση , την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας , κατά την οποία απαιτείται η παρουσία ενός τετάρτου (1)4), τουλάχιστον , των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκλιση, συνέρχεται , χωρίς άλλη διατύπωση , η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα , κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 13

1.Οι αποφάσεις της Γεν.Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού , τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3)4) της απαρτίας αυτής.
3.Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλίση , ποτέ όμως δια βοής.
4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:
α.Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής , Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στην Τριτοβάθμια Οργάνωση.
β.Σε εγγραφή σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και την επιλογή της εξ αυτών κύριας και για κάθε μεταβολή εγγραφής και επιλογής .
γ.Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση.
δ.Σε προσωπικά ζητήματα και
ε.Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.
5.Δεν επιτρέπεται η υπό Μέλους εξουσιοδότηση τρίτου , μέλους ή μη, για την συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
6.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει , προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη ψηφοφορία των παρόντων. Εάν , σε περίπτωση δυο επαναληπτικών ψηφοφοριών , δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία , εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφίσας.
7. Κατά τις ψηφοφορίες , εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.
8.Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί του θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν.Συνέλευσης.
9.Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση , τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις , τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα , πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανόμενων και φυλάσσονται στο αρχείο του Συλλόγου.

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΚΛΟΓΗ

Άρθρο 14

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για 3 χρόνια θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις:
2.α. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς, είτε σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικ.Συμβούλιο του Συλλόγου 5 τουλάχιστον ημέρες προ της Γεν.Συνέλευσης.
β.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 5 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει την νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
γ.Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχτηκαν από το Διοικ.Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση , η οποία αποφασίζει οριστικά.
δ.Οι εκλογές διενεργούνται σε χώρο που καθορίζεται από το Δ.Σ και αντιγράφεται στην πρόσκληση.Μπορούν δε να διεξαχθούν σε δυο συνεχείς μέρες .Στην διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου μέλους θα είναι το μητρώο μελών 6 ημέρες πριν της Γεν.Συνελεύσεως.
3. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
4.Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων , διαιρείται με τον αριθμό των έδρων του Διοικ.Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μια μονάδα.
5.Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο , όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
6.Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαρους από τις έδρες που του ανήκουν , καταλαμβάνει μια έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7.Συνδυασμος που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες , όσοι οι υποψήφιοι του.
8.Εδρες που δεν έχουν καταλειφθεί , κατά τις προηγούμενες παραγράφους , κατανέμονται , ανά μια, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους , στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα , ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.
9.Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή έδρων από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.
10.Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων,είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Οι έδρες που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες κατανέμονται, ανά μια ,κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψήφιους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
12.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο , εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες , βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
13.Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται κατά σειρά εκλογής τους αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου , αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.
14. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου, ή αντιπρόσωπος , που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος , του συνδυασμού αυτού η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 15

1.Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφισε , ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.
α.Γίνεται μυστική ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών τυχόν Προεδρείου με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται .
β.Στη συνέχεια γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή , με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τους 9 του κάθε αξιωματούχου που επιλέγεται από τα 9 μέλη του προεδρείου που έχουν εκλεγεί με βάση την παράγραφο 2α αυτού του άρθρου. Δηλαδή για Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο κ.λ.π.
γ.Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από δεύτερη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αυτή εντός 5 ημερών μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων κατά αξίωμα οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας άσχετα από τον αριθμό ψήφων καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα. Σε περίπτωση όμως ισοψηφίας γίνεται κλήρωση, μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων και καταλαμβάνει το αξίωμα αυτός που κληρώνεται.
2.Οι ιδιότητες των , Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.Γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
3.Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Συλλόγου ύστερα, από πρόσκληση του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου , και του Γεν.Γραμματέα, ή με αίτηση του ενός τρίτου (1)3) των μελών κοινοποιούμενη δυο (2) ημέρες τουλάχιστον, προς της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικ.Συμβούλιο.
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας , επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτού αυτού.
5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικ.Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο , συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί , ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες , με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης , και με θέμα την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου , το Διοικ.Συμβούλιο εκλέγει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 16

1.Το Διοικ.Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση αυτού , στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

Ειδικότερα το Διοικ.Συμβούλιο:

α.Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή διατήρηση και αξιοποίηση αυτής.
β.Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους , για την στέγαση των γραφείων του Συλλόγου και την άσκηση των λειτουργιών τους.
γ.Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς , οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες με ανάθεση έργου και καθορίζει τις αποδοχές αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.
δ.Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς , ισολογισμούς και απολογισμούς , διαχείρισης και υποβάλει αυτούς , με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γεν.Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικ.Συμβουλίου.
ε.Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και,
στ.Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών , στρεφόμενων κατ’αυτης και για κάθε ένδικο μέσο , ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση , να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν.Γραμματέα και τον Ταμία.

3.Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικ.Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή.Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως , παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησης τους.

Α.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 17

1.Ο Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου , συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση , υπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις , προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτός. Εισηγείται , σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα , τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Συλλόγου.
2.Εκτελεί , σε συνεργασία με το Γεν.Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικ.Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
3.Εκπροσωπεί το Σύλλογο απέναντι σε κάθε αρχή,Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και Νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα , στις μεταξύ του Συλλόγου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.
4.Συνάπτει μετά του Γενικού Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες , στο όνομα του Συλλόγου , σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικ.Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.
5.Δεχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα , ύστερα από απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου , για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Συλλόγου , τον οποίο και εκπροσωπεί , και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
6.Υπογράφει μαζί με το Γεν.Γραμματέα , όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου , και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.
7.Επιβλεπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Συλλόγου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στη διαχείριση του.
8.Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται , σε όλα τα παραπάνω καθήκοντα του , από τον Αντιπρόεδρο.

Β.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 18

1.Ο Γεν.Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συλλόγου , την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του συλλόγου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων , των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Συλλόγου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο , στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές , για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συλλόγου.
2.Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο , τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής , τις εντολές και επιταγές κα συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Συλλόγου και την σύνταξη της έκθεσης για την δράση της Διοίκησης , την οποία εισάγει στο Διοικ.Συμβούλιο , για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται, την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
3.Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικ.Συμβούλιο

Γ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Άρθρο 19

1.Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Συλλόγου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας , την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων , των εισπράξεων και πληρωμών.

Ειδικότερα ο Ταμίας:

α.Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης , ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικ.Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίηση τους.
β.Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή όψεως , στο όνομα του Συλλόγου, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικ.Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Συλλόγου, που υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία , ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις δινόμενες σ’αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.
γ.Συντάσσει , τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων , υποβάλλει αυτή στο Διοικ.Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Συλλόγου.
δ.Επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν.Γραμματέα για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης .Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικ.Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς τον Σύλλογο.
ε.Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων, και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου.
στ.Με απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Συλλόγου.
2.Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντα του, από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ ΄ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20

1.Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.
2.Η Ελεγκτική Επιτροπή , μόλις εκλέγει, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία , εκλέγει τον Πρόεδρος της , ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3.Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των Οικονομικών του Συλλόγου.
4.Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και , κατά την εκτέλεση του έργου της , έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο , ο Γεν.Γραμματέας , ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Συλλόγου θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής , όλα τα διοικητικά , λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται , σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο , που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.
5.Ενα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλει την έκθεση της προς το Διοικ.Συμβούλιο , 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως .
6.Η Ελεγκτική Επιτροπή , με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στην διάθεση της το Διοικ.Συμβούλιο , συντάσσει την έκθεση της , που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής , με παρατηρήσεις , πορίσματα , συμπεράσματα και προτάσεις , αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
7. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή , εντός των γραφείων του Συλλόγου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων του Συλλόγου.
8.Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος , ή δυο από τα μέλη της, ή το Δ.Σ του Συλλόγου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στη αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής , το Διοικ.Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκλιση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
9.Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία , αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
10.Μελος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις , κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21

1.Οταν η Γεν.Συνέλευση, πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή , τους Αντιπροσώπους του Συλλόγου για τις ανώτερες οργανώσεις που μετέχει , να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση , να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό του Συλλόγου, να αποφασίσει για την διάλυση του Συλλόγου και για κάθε άλλη περίπτωση , που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Α΄Επιτροπής.
2.Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία(3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση , πριν από κάθε ψηφοφορία , για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής , εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Μαζι με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν τον οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του , μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής . Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά . Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης , τρία τακτικά και δυο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.
4.Προεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις είναι ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής , σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3,4,5 και 6 του άρθρου 11 του Ν . 1264)1982.
5.Στην Εφορευτική Επιτροπή δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.
6.Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει , πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, την γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία , το οποίο έχει υποχρέωση έγκαιρα το Διοικ.Συμβούλιο.
7.Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και, με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Στο βιβλιάριο σημειώνεται , από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής , η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Συλλόγου.Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας , χωριστό για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού.
Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
8.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας , ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας , να απομακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτά θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Συλλόγου , για την επιβοήθηση του έργου της.
9.Κατα την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων , μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.
10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή , αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος , ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων , τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψήφιους , τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 , για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
11. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία , τη διαλογή των ψήφων , την ανακήρυξη των επιτυχόντων , τις υποβληθείσες ενστάσεις , τις αποφάσεις της και για το θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές , συντάσσει σχετικό πρακτικό , το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά , μαζί με το αντίγραφο μητρώου και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές , φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συλλόγου , αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 22

1.Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις , που είναι μέλος του Συλλόγου , εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση , ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου , η θητεία τους είναι τριετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου , που εφαρμόζεται ανάλογα.
2.Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Συλλόγου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που μετέχει , ορίζεται σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών και το νόμο 1712) 1987 και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 1746)88.
3. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία , οι δε κατά σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους , αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους , σε περίπτωση παραιτήσεως , θανάτου , έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών.
4. Για την εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου , στις Ομοσπονδίες , ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν επιλέξει το Σωματείο τούτο σαν κύρια οργάνωση. Το μέλος δεν δικαιούται να αλλάξει οργάνωση πριν περάσουν τρία χρόνια από τις εκλογές στην πρωτοβάθμια οργάνωση , την οποία προηγούμενα είχε επιλέξει σαν κύρια και στην οποία είχε ψηφίσει για την εκλογή αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 23

1.Ποροι του Συλλόγου είναι:
α.Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές μελών.
β.Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.
γ.Τα έσοδα από δωρεές , κληρονομιές , κληροδοσίες , από διάφορες εκδηλώσεις
και εορτές , καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
2.Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμες.
3.Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής , καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση , που λαμβάνεται με απόφαση των δυο πέμπτων (2)5) τουλάχιστον των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών.
4.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ορίζεται το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής του Συλλόγου προς τις Ομοσπονδίες που είναι μέλος , σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παρ.7 του Ν.1712)1987.
Η είσπραξη των , κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού , υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες υπερκείμενες οργανώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.7 και 8 του Ν.1712)1987 μπορεί να γίνεται , ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου από το Ασφαλιστικό οργανισμό , στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μέλη , με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του οργανισμού αυτού.
5.Η ετήσια διαχειριστική περίοδος ( χρήση) του Συλλόγου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 24

1.Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου , τηρούνται τα παρακάτω βιβλία , που αριθμούνται και θεωρούνται , πριν να χρησιμοποιηθούν από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου.
α)Βιβλίο μητρώου μελών , στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά , το ονοματεπώνυμο του μέλους , ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας , ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου , οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους , καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.
β)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γεν.Συνέλευσης .
γ)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Συμβουλίου.
δ)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε)Βιβλίο Ταμείου , στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
στ)Βιβλίο περιουσίας , στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
ζ)Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά , τα ονοματεπώνυμα των μελών του Συλλόγου για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου . Σε περίπτωση απώλειας, αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.
2.Πέρα από τα παραπάνω βιβλία , τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία , ως και μηχανοργάνωση τα οποία η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου επιβάλλει , για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής , καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα , που θεωρούνται από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους . Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.
3.Τα μέλη του Συλλόγου καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις , στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Α.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 25

1.Για την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού , αποφασίζει η Γενική Συνέλευση , που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παρ .2 του άρθρου 13 του Καταστατικού αυτού , και το άρθρο 5 παρ .8 του Ν.1712)87.

Β.ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 26

1.Ο Σύλλογος διαλύεται :
α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι.
β)Κατόπιν δικαστικής απόφασης , όπως ορίζει ο νόμος.
γ)Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό , κατά την οποία απαιτείται απαρτία προς το σκοπό αυτό , κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά ταχτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων , σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.8 του Ν.1712)1987.
2.Διαλυομενου του Συλλόγου , η περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσει πρωτοβάθμια οργάνωση , του ιδίου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού, ή στην κύρια δευτεροβάθμια οργάνωση που μετέχει ο Σύλλογος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου . Σε καμία περίπτωση η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γ.ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΛΑΒΑΡΟ-ΣΗΜΑ

Άρθρο 27

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων έχει την δική του σφραγίδα , λάβαρο και σήμα.
α.Η σφραγίδα του είναι κυκλική και έχει στο κέντρο παράσταση τον κερδοφόρο Ερμή και περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης.
β.Λάβαρο του Συλλόγου είναι η ελληνική σημαία και τα γράμματα της σφραγίδας του.
γ.Σήμα είναι ο κερδοφόρος Ερμής.

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Άρθρο 28

1.Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων αναγνωρίζει δωρητές , εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 500.000.
Ευεργέτες δε εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά.
2.Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
3.Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται , εκτός αν είναι εμποροεπαγγελματοβιοτέχνες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

1.Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό , εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1712)1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού , με πνεύμα προσήλωση στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων μελών.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 με το παρόν άρθρα , και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1712)1987 από την Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων που συνήλθε για το σκοπό αυτό στα Χανιά σήμερα την 19-12-1988 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να ζητήσει την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Χανιά 19-12-1988

Βεβαιώνεται ότι το Καταστατικό αυτό του Σωματείου με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ με έδρα τα Χανιά , τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.24)20-4-89 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων , καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Χανίων με αριθμ.159 και χρονολογία 4-7-1989(Βιβλ.α’). Χανιά 4-7-1989

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Νικολουζάκη
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Χανιά 5-7-1989
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΛΕΙΝΑΚΗ