Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (28951/11-06-2021)

ΕΣΧ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

0001334971

11.06.2021 12:47:16

Χανιά 11/06/2021 Α. Π.: 28951

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κυδωνίας 29 Χανιά

Τηλ.:    28213- 41606

Email:aaloglou@chania.gr

Προς: 1. Εμπορικό Σύλλογο Χανίων

 1. Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων – Διαμ/των Ν. Χανίων

¨ΑΠΤΕΡΑ¨

 1. Σύλλογος Εστίασης Ν. Χανίων
 2. Ένωση Ξενοδόχων
 3. Ένωση Τουριστικών Καταλ/των Νομού Χανίων
 4. Σύλλογο Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμμάτων ¨Ο ΚΥΔΩΝ¨
 5. Οικονομικό Επιμελητήριο Τμήμα Χανίων
 6. Σύλλογος Καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα
 7. Σύλλογος Εμπορικών & Τουρ/κών Καταστημάτων Παλιάς Πόλης
 8. Ένωση Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ- ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και αφορά την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. του ν. 4764/2020. Πιο αναλυτικά όπως αναφέρεται, με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του ν.4764/2020) για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, η καταβολή των οποίων γίνεται με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ανωτέρω νόμου. Συγκεκριμένα:

α. Εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (κατά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 28.2.2021).

β. Περαιτέρω, επιτρέπεται μέχρι 31.10.2021, η υποβολή αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες.

γ. Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

 

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73):

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό

(50%).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που επωφελούνται της ευνοϊκής ρύθμισης, ώστε σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τελών διαμονής παρεπιδημούντων (ή άλλου είδους τέλη- υποχρεώσεις προς τον Δήμο) έως σήμερα, να υποβληθούν το αργότερο έως 25/06/2021 προκειμένου να καταστεί εφικτή η βεβαίωση τους έως 30/06/2021 και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση. Τονίζεται ότι μπορούν να ενταχθούν ΟΛΕΣ οι οφειλές που βεβαιώθηκαν το διάστημα από 15-2-2020 έως 30-6-2021. Οι δηλώσεις (έντυπο- δήλωση Τελών Παρεπιδημούντων & επί των Ακαθαρίστων Εσόδων συνοδευόμενο από τις υποβληθείσες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαία ή τριμηνιαία και κατά περίπτωση Ισοζύγιο) θα στέλνονται στο email: infoesoda@chania.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ. 1

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ν4483/2017 ):

« 1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976 (A’136), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β’ του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (Α’ 214), την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) και το εδάφιο α’ του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αντικαθίσταται ως εξής:

β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των:

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα,

β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).»

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αρθ.1 ν339/1976 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.23 ν3756/2009 :

« Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων:

“α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ’όσον η διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις οργανωμένην κατασκήνωσιν (CAMPING). Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα. Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων καθορίζεται εις ποσοστόν 0,5% επί της τιμής κλίνης, συμβεβαιούμενον και συνειπραττόμενον μετά του φόρου κύκλου εργασιών προσαυξανομένου κατά το άνω ποσοστόν, και αποδιδόμενον εις τον δικαιούχον Δήμον ή Κοινότητα υπό του υποχρέου διά την είσπραξιν αυτού επιχειρηματίου εντός της προθεσμίας αποδόσεως του Φ.Κ.Ε.

Ο δικαιούχος Δήμος ή Κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων εισπράξεων εκ διανυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό του Δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ.Ε. Εν περιπτώσει μη καταβολής εντός της ως άνω προθεσμίας, το τέλος βεβαιούται υπό του δικαιούχου Δήμου ή Κοινότητος επί τη βάσει των περί Φ.Κ.Ε. στοιχείων της οικείας οικον. εφορίας και εισπράττεται κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις, προσηυξημένον κατά ποσοστόν 1% δι’έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Η προσαυξήσις δεν δύναται να υπερβή το 50% του αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

 Άρθρο 2

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 ν. 4764/2020

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σχετικά με τις οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα τροποποιείται ως προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου τροποποιείται αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

 1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
 2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
 3. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.».

Άρθρο 3

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται αναφορικά με την προθεσμία, προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και το άρθρο 166 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) από 1η.3.2021 έως την 31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου

δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων πλην των ΔΕΥΑ.

 1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.».