Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Κυριακάτικη εργασία- πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

 Η Κυριακή των Βαΐων, είναι μία από τις οκτώ Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα, προαιρετικά, εντός των ωρών από 11:00 έως 20:00, σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 1 του Ν.4177/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 108 του Ν.4314/2014

Η απασχόληση των εργαζομένων στα εμπορικά καταστήματα κατά τις Κυριακές αυτές  είναι νόμιμη, (Ν.4208/2013 αρ. 25), αλλά θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα για την απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, όπως προβλέπεται στο ΒΔ 748/66. Όσοι λοιπόν εργαστούν την Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2015, θα πρέπει να λάβουν αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Η αναπληρωματική ανάπαυση, μπορεί να δοθεί και σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται της Κυριακής αυτής, αντί της επόμενης εβδομάδας.

Οι εργοδότες θα πρέπει να καταχωρήσουν εγκαίρως, ηλεκτρονικά τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας των μισθωτών, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Κυριακή, θα πάρουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο νόμιμο ημερομίσθιο για τις ώρες που θα απασχοληθούν