ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Θέμα: Εργασιακά: Παράλληλη απασχόληση. Τι πραγματικά σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

 

Δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος
απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας που έχει συμφωνηθεί
με συγκεκριμένο εργοδότη.  Η παράλληλη απασχόληση επιτρέπεται με την επιφύλαξη των κείμενων
διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων."
Με την ως άνω ρύθμιση ο εργαζόμενος επιτρέπεται να εργαστεί και σε άλλους εργοδότες αλλά με κάποιους
περιορισμούς, όσον αφορά κυρίως την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυσή του καθώς και την
εβδομαδιαία απασχόλησή του.
Έτσι λοιπόν, η ημερήσια ανάπαυση των εργαζομένων για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από έντεκα (11) ώρες, ενώ επίσης ο χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν
μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά μέσο
όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι διατάξεις περί εβδομαδιαίας ανάπαυσης παραμένουν ως
έχουν, δηλαδή η ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης των εργαζομένων  είναι είκοσι τέσσερεις (24)
ώρες στις οποίες προστίθενται οι έντεκα (11) παραπάνω συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης.

Τι ισχύει σήμερα?
Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει την ίδια ημέρα εργαζόμενους  που εργάσθηκαν σε άλλο
εργοδότη, ολόκληρο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας. Μπορεί όμως να απασχολήσει εργαζόμενους
που εργάσθηκαν την ίδια ημέρα σε άλλους εργοδότες αλλά μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για τη
συμπλήρωση του νόμιμου ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας.
Το νόμιμο ανώτατο ώριο εργασίας για όσους απασχολούνται πενθήμερο είναι οι εννέα (9) ώρες την ημέρα,
ενώ για όσους ασχολούνται εξαήμερο το ανώτατο νόμιμο ημερήσιο ωράριο είναι οκτώ (8) ώρες.
Αν λοιπόν σήμερα ένας εργαζόμενος απασχολείται στο ένα εργοδότη οκτώ (8) ώρες επί πέντε (5) ημέρες
την εβδομάδα, τότε στον άλλο εργοδότη μπορεί να απασχοληθεί μόνο μία (1) ώρα την ημέρα, αφού δεν
επιτρέπεται η υπέρβαση της νόμιμης ημερήσια απασχόλησης των εννέα (9) ωρών.
Αντίστοιχα ο εργαζόμενος που απασχολείται 6,66 ώρες την ημέρα επί έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, μπορεί
να απασχοληθεί σε άλλους εργοδότες μόνο για 1,33 ώρες την ημέρα, έως τη συμπλήρωση δηλαδή των οκτώ
(8) ωρών που είναι και το ανώτατο ημερήσιο ωράριο απασχόλησης επί εξαημέρου.
Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί
παράλληλα σε άλλους εργοδότες, τόσες ώρες όσες υπολείπονται για την συμπλήρωση του ανώτατου
νόμιμου ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε.
(π.χ. επί εξαημέρου, 5 ώρες στον 1ο εργοδότη και 3 ώρες σε άλλο εργοδότη)

Τι θα ισχύσει με τις νέες ρυθμίσεις;

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται την ίδια ημέρα σε δεύτερο ή σε άλλους εργοδότες, αλλά θα
πρέπει να απομένουν πάλι 11 ώρες για ανάπαυση, διάστημα δηλαδή χωρίς άλλη εξαρτημένη εργασία.
Συνεπώς αν ένας εργαζόμενος απασχολείται στον πρώτο εργοδότη πενθήμερο, οκτάωρο, το ανώτατο
ημερήσιο ωράριο απασχόλησης σε όλους τους εργοδότες μπορεί να φθάσει τις 13 ώρες  (8+5+11 = 24)
Το ερώτημα είναι: Μπορεί ο εργαζόμενος αυτός να απασχολείται καθημερινά επί πέντε ημέρες την
εβδομάδα 13 ώρες την ημέρα σε παραπάνω από ένα εργοδότες;
Η απάντηση είναι όχι. Και τούτο διότι ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά
περίοδο το πολύ 4 μηνών τις 48 ώρες κατά μέσο όρο.
Συμπερασματικά, η απασχόληση του προαναφερόμενου εργαζομένου σε παραπάνω από ένα εργοδότες την
ίδια ημέρα επιτρέπεται αλλά η εβδομαδιαία απασχόλησή του στους άλλους εργοδότες δεν μπορεί να
υπερβεί τις οκτώ ώρες κατά μέσο όρο σε διάστημα 4 συνεχόμενων μηνών.
Άλλο ερώτημα: Ποιος ελέγχει αυτά τα όρια; Ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομιμότητας της
ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης;
Το σίγουρο είναι ότι, αν δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος της κατάστασης από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπου και
υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων, η τήρηση των συγκεκριμένων
διατάξεων, όπως προβλέπονται, δεν θα είναι εύκολη. Εκτός εάν και  αυτό το διοικητικό βάρος πέσει στον
δεύτερο ή στους άλλους εργοδότες, (πράγμα παράλογο) οπότε  σε περίπτωση καταστρατήγησης των
διατάξεων θα υποστούν και τις ανάλογες συνέπειες.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Κυριακάκη Θεοδώρα        Χουδαλάκης Αριστείδης